POLITYKA PRYWATNOŚCI

(obowiązek informacyjny i pliki cookies)

 

Poniżej przedstawiamy Ci informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych oraz o plikach cookies, których używa nasz serwis internetowy.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest TresConnect sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod: 61-502, poczta: Poznań, ul. Mariana Langiewicza 2/10, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000603305 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, nr wydziału: VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości 550.000,00 zł, NIP: 783-173-78-53.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych iod@tresconnect.pl

 

W JAKIM CELU, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. zawarcia z Tobą umowy cywilnoprawnej i wykonania jej. Podstawą prawną ich przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te przetwarzamy do czasu jej zrealizowania, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa,
 2. przedstawienia Ci oferty zawarcia umowy cywilnoprawnej (marketing bezpośredni). Podstawą prawną ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na prowadzeniu działań marketingowych Spółki i rozwijaniu jej działalności. Dane te przetwarzamy do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
 3. korespondencji mailowej, listownej, telefonicznej lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Podstawą prawną ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na możliwości bieżącego kontaktu z Tobą oraz udzieleniu odpowiedzi na Twoje pytania. Dane te przetwarzamy przez okres prowadzenia korespondencji, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa,
 4. wykonania ciążących na nas obowiązków księgowo-podatkowych. Podstawą prawną ich przetwarzania są obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane te przetwarzamy do momentu wskazanego w tych przepisach,
 5. ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzeniu. Podstawą prawną ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na możliwości ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzeniu. Dane te przetwarzamy do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa,
 6. rekrutacji pracowników. Podstawami prawnymi przetwarzania Twoich danych są:
 1. Kodeks pracy – w zakresie imienia (imion), nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. Twoja zgoda, jeśli dokumenty aplikacyjne zawierają szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. nasz prawnie uzasadniony interes w postaci wyboru odpowiedniego kandydata na dane stanowisko – w zakresie danych osobowych przekazanych nam w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO),
 4. Twoja zgoda udzielona na poczet przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane te przetwarzamy do zakończenia danej rekrutacji, a jeśli wyraziłeś zgodę na kolejne – dodatkowo przez okres maksymalnie dwóch lat.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane na nasze zlecenie podmiotom, które je przetwarzają, a w szczególności:

 1. podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem,
 2. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, płatniczą, prawniczą, ubezpieczeniową i audytową
 3. dostawcom usług IT lub firmom informatycznym.

 

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 

Masz prawo uzyskać dostęp do treści Twoich danych, które są przetwarzane, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz ich usunięcia (w sytuacji, gdy Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy wycofasz zgodę na rozpowszechnianie Twojego wizerunku).

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

W przypadku, w którym Twoje dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych, wysyłki Newslettera, założenia konta internetowego lub wymiany korespondencji jest dobrowolne. Podanie danych w pozostałych przypadkach jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją odmowy podania danych lub podanie nieprawidłowych danych będzie brak możliwości realizacji celów przetwarzania, o których mowa wyżej.  

Informujemy, również że dane osobowe podane w celach marketingowych mogą zostać poddane profilowaniu. Oznacza to, że dzięki ich analizie możemy przedstawić Ci ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Takie działanie stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną przetwarzania jest tu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Polega on na możliwości prowadzenia przez nas działań marketingowych i rozwijaniu działalności Spółki.

 

PLIKI COOKIES 

 

Czym są pliki „cookies” (tj. „ciasteczka”)?

 

To niewielkie informacje wysyłane przez nasz serwis internetowy: www.tresconnect.pl i zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz (komputerze, laptopie, smartfonie). Pliki te są często niezbędne, by strona działała prawidłowo. Osoby przez nas nieupoważnione nie mają do nich dostępu. 

 

W jakim celu używamy plików cookies? 

 

Korzystamy z tzw. podstawowych cookies, czyli takich, na które wyrażasz zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na swoim urządzeniu telekomunikacyjnym. Są to:

 1. cookies techniczne, czyli takie, które zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej,
 2. cookies analityczne, czyli takie, które pozwalają nam mierzyć efektywność naszych działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać funkcjonalność naszej strony,
 3. cookies marketingowe, które są instalowane na Twoim urządzeniu tylko, gdy wyrazisz na to zgodę. Za ich pomocą profilujemy reklamy wyświetlane na zewnętrznych serwisach internetowych, jak i naszym serwisie internetowym, odpowiednio do Twoich preferencji w zakresie wyboru usługi, na podstawie posiadanych przez nas danych, w tym Twojego zachowania na naszej stronie internetowej.

Gdy wyrazisz zgodę na cookies marketingowe, możemy wówczas wykorzystać informacje o Twoim zachowaniu na   naszej stronie internetowej w celu dostarczenia reklam. Jeśli nie chcesz, byśmy zbierali te informacje, to możesz usunąć pliki cookies ze swego urządzenia. Za każdym razem, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową zostaniesz poproszony o podjęcie swobodnej decyzji w sprawie wyrażenia zgody na cookies marketingowe.

 

Okres korzystania z plików cookies. 

 

Ciasteczka są przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu jej zamknięcia, za wyjątkiem ciasteczek marketingowych, które są ważne przez okres pięćdziesiąt miesięcy od ich instalacji.

 

Rezygnacja z akceptowania plików cookies.

 

Masz prawo zmienić ustawienia przeglądarki, jednak wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to, jak nasza strona wyświetli się na Twoim urządzeniu telekomunikacyjnym. Jeśli założyłeś u nas konto internetowe, to w przypadku całkowitego zablokowania ciasteczek technicznych, możesz nie zalogować się do niego.

 

W zależności od rodzaju przeglądarki, z której korzystasz, usunięcie lub cofnięcie zgody na instalację plików cookies jest różne. Poniżej przedstawiamy linki do wybranych instrukcji:

 

 1. Google Chrome

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

 

 1. Firefox

 

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

 

 1. Internet Explorer 9

 

https://support.microsoft.com/pl-pl/hub/4338813/windows-help?os=windows-10

 

 1. Safari (Mac)

 

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 

Poniżej przedstawiamy Ci:

 1. informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych; 
 2. informacje o plikach cookies, których używa nasz serwis internetowy.
 1. Obowiązek informacyjny 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest TresConnect Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: Poznaniu (61-502), ul. Mariana Langiewicza 2/10, o nadanym nr NIP 7831737853 (dalej jako Spółka lub Administrator).

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat Pani/Pana danych osobowych?

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: iod@tresconnect.pl.

Jak dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

Zapewniamy wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do danych które pana dotyczą a które przetwarzamy?

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora: dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) Państwa danych osobowych; usunięcia Państwa danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; przenoszenia Państwa danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzamy w poniższych celach:

 • Zawarcie i realizacja umowy:
  • realizacji umowy (w tym w celach kontaktowych, realizacji rozliczeń i płatności niezbędnych do jej realizacji) lub podjęcia działań na Państwa żądanie w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub kontaktu z pracownikami kontrahenta w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionym interesem jest realizacja umowy)
  • archiwizacji danych po realizacji umowy (na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa oraz na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla danych przechowywanych w archiwach i kopiach bezpieczeństwa – prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie roszczeń lub ochrona przed takimi roszczeniami oraz zapewnienie integralności danych),
  • obsługi posprzedażowej, szczeg. rozpatrywania i realizacji reklamacji lub innych roszczeń, prowadzenia procesu windykacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami),
  • realizacji zobowiązań prawnych wynikających z prowadzenia działalności, m.in. z przepisów prawa podatkowego czy cywilnego, np. w zakresie rachunkowości i podatków (art. 6 ust. 1 lit. c).

Podanie danych jest wymogiem umownym i/lub warunkiem zawarcia umowy, jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niektóre czynności przetwarzania w ramach realizacji umowy są uregulowane prawnie, ich podanie jest niezbędne w celu realizacji umowy.

 • Kontakt i korespondencja, w tym drogą elektroniczną (mailowo i za pomocą formularza kontaktowego na stronie www):
  • odpowiedzi na zadane pytanie lub przesłaną wiadomość, na podst. zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • przesyłania informacji, w tym treści marketingowych, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • odpowiedzi na zapytanie dotyczące oferty lub odpowiedzi na przesłaną nam ofertę oraz realizacji działań o które się Państwo zwrócili, na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w celu prowadzenia korespondencji w związku z realizacją przepisów prawa, np. przy postępowaniu reklamacyjnym lub realizując prawa wynikające z RODO, np. prawo do dostępu do danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi, dostarczenia zamówionych treści lub spełnienia Państwa żądań. W niektórych przypadkach podanie danych może być wymogiem prawnym, np. gdy jesteśmy zobowiązani zweryfikować wnioskodawcę przed udostępnieniem danych. Zgodę można w każdej chwili wycofać zgłaszając wniosek tym samym kanałem komunikacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 • Media społecznościowe: 
  • odpowiedzi na zadane pytanie lub przesłaną wiadomość, na podst. zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • przesyłania informacji, w tym treści marketingowych, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • odpowiedzi na zapytanie dotyczące oferty lub odpowiedzi na przesłaną nam ofertę oraz realizacji działań o które się Państwo zwrócili, na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • tworzenia profilu użytkownika i wysyłania spersonalizowanej reklamy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych w mediach społecznościowych znajdują się w politykach prywatności poszczeg. serwisów.

 • Rekrutacje
  • prowadzenia obecnego procesu rekrutacji (na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym w związku z przepisami art. 221 § 1 i art. 229 Kodeksu Pracy oraz aktami wykonawczymi oraz na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODOart. 9 ust. 2 lit. a RODO dla danych nieprzewidzianych powyższymi przepisami) oraz, na podstawie Państwa zgody, także w kolejnych naborach pracowników,
  • udzielania informacji o postępach toczącego się procesu rekrutacji – na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale w zakresie określonym przepisami niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacjach.

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO jeśli przetwarzanie jest niezbędne do następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:

  • wewnętrzna administracja i organizacja pracy, w tym prowadzenie wewnętrznego nadzoru i sprawozdawczości (prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie optymalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa),
  • zapewnienie bezpieczeństwa sieci i procesów IT (prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona osób i mienia).

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe możemy udostępniać lub udostępniamy przede wszystkim spółkom powiązanym z grupy Outworking, Trescor oraz Tetos, w celu realizacji zlecanych usług, m.in. kadrowo-płacowych, rachunkowych, księgowych, call center, rekrutacyjnych, a także firmom dostarczającym oprogramowanie księgowe i biurowe, pocztę elektroniczną, platformę elektroniczną do prowadzenia szkoleń online, firmom kurierskim, operatorom pocztowym, firmom serwisującym oprogramowanie i urządzenia oraz innym firmom świadczącym usługi serwisowe lub w zakresie IT, firmom ubezpieczeniowym.

Dane przetwarzane są na podstawie umowy z nami i wyłącznie z naszego polecenia. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do realizacji określonych powyżej zadań. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe  zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe udostępniamy lub możemy udostępnić również uprawnionym pracownikom Spółki, którzy w imieniu Administratora wykonują zadania związane z przetwarzaniem Państwa danych.

Jakie są zasady przekazywania Państwa danych poza EOG?

Poza przypadkami wyrażenia stosownej zgody, Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. W przypadku wyrażenia stosownej zgody dane osobowe mogą być lub będą udostępnione firmie LinkedIn Ireland Unlimited i/lub Google Ireland Limited  (Serwisy). Zgodnie z ponadnarodowym charakterem przepływu danych w ramach tych Serwisów dochodzi do transferu Państwa danych poza EOG, w tym do krajów, dla których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony.  Ochronę danych zapewnia przede wszystkim zastosowanie Standardowych Klauzul Umownych wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami (m.in. szyfrowanie danych).  Więcej informacji na temat przetwarzania danych w tych Serwisach można znaleźć w politykach prywatności Serwisów (odpowiednio na https://policies.google.com/). Dane te są przetwarzane w ten sposób w celach marketingowych (wykorzystujemy narzędzia marketingowe i wtyczki społecznościowe na naszej stronie www) oraz w celu utrzymania komunikacji z klientem (media społecznościowe – Facebook, YouTube, LinkedIn). Dane są przekazywane wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody. 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywali Państwa dane osobowe przez okres konieczny do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub przez okres zgodny z przepisami prawa. Państwa dane mogą być przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej pomiędzy nami umowy, do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub w przypadku udzielonej zgody – do momentu jej wycofania (jednak bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem).

Monitoring wizyjny

Na terenach budynku, w którym znajduje się siedziba Spółki może być prowadzony monitoring wideo. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w recepcjach budynków.

Jak możemy podejmować decyzje w oparciu o na podstawie Państwa danych osobowych?

W oparciu o Państwa dane osobowe nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, nie dokonujemy również na ich automatycznego profilowania.

 1. Polityka ciasteczek

Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: tresconnect.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: TresConnect Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: ul. Mariana Langiewicza 2/10 61-502 Poznań.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: iod@tresconnect.pl 
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  1. Obsługa zapytań przez formularz
  2. Realizacja zamówionych usług
  3. Prezentacja oferty lub informacji

Informacje szczegółowe

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Podstawą prawną do używania przez nas cookies niezbędnych jest nasz prawnie uzasadniony interes, tj. prawo do prowadzenia strony internetowej wspierającej naszą działalność oraz konieczność zachowania jej bezpieczeństwa. Podstawą prawną do używania przez nas pozostałych cookies jest zgoda Użytkownika.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. tworzenia profilu użytkownika i dostarczania reklam określonym grupom odbiorców.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne do działania strony” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. „analityczne” pliki cookies umożliwiające poprawę funkcjonowania strony oraz dostosowanie strony do potrzeb Użytkownika;
 3. „marketing” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Wykaz ciasteczek:

Rodzaj

Nazwa ciasteczka

Cel/Funkcja

Okres wygaśnięcia

Transfer poza EOG

Niezbędne

_grecaptcha

Plik cookie pozwala odróżniać ludzi od botów.

Stałe

USA

_GRECAPTCHA

Plik cookie pozwala odróżniać ludzi od botów.

180 dni

USA

rc::a

Plik cookie pozwala odróżniać ludzi od botów.

Stałe

USA

rc::b

Plik cookie pozwala odróżniać ludzi od botów.

Sesyjne

USA

r c::c

Plik cookie pozwala odróżniać ludzi od botów.

Sesyjne

USA

rrc::d-15#

Plik cookie pozwala odróżniać ludzi od botów.

Stałe

USA

t3D, tADe, tADu, tAE, tC, tMQ, tPL,

tTDe, tTDu, tTE, tTf

Plik cookie dostarcza i prezentuje informacje. Utrzymuje prawidłowy stan czcionki, suwaków bloga/zdjęć, kolorów i innych ustawień strony

Stałe

n.dot.

Analityczne

pll_language

Plik cookie pozwala określić preferowany przez Użytkownika język serwisu

1 rok

n.dot.

_ga

Określenie sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika

2 lata

USA

_gid

Określenie sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika

1 dzień

USA

_gat

Ograniczenie ilości żądań

1 dzień

USA

collect

Służy do przesyłania danych do Google Anlytics o urządzeniu i zachowaniu odwiedzającego. Śledzi odwiedzającego na wszystkich urządzeniach i kanałach marketingowych

Sesyjne

USA

Marketing

_ ads/ga-audiences

Służy do wykrywania, czy użytkownik ma tendencję do opuszczania strony poprzez ruchy kursora. 

sesyjne

USA

ads/ga-audiences

Służy do wykrywania, czy użytkownik ma tendencję do opuszczania strony poprzez ruchy kursora.

sesyjne

USA

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 3. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
 1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.